Jak należy dbać o implanty?
Osoba która ma założone implanty zębowe dba o nie w codziennym funkcjonowaniu podobnie jak o zęby naturalne. Szczotkujemy minimum dwa razy dziennie. Bardzo ważne jest idealne oczyszczanie korony implantu w okolicy przydziąsłowej, poniżej której znajduję się połączenie łącznika z implantem.  Zaleganie w tej okolicy płytki bakteryjnej może skutkować pojawieniem się stanu zapalnego (podobnie jak przy zębach naturalnych), który może prowadzić do periimplatitis, czyli zaniku kości wokół implantu. Oprócz zwykłych szczoteczek o odpowiedniej twardości w zależności od sytuacji zaleca się szczoteczki interdentalne (między zębowe). Bardzo ważne jest stosowanie raz dziennie nici dentystycznych do oczyszczenia przestrzeni między zębowych, bądź tzw. nici wodnej, czyli cienkiego strumienia wody pod ciśnieniem. Do tego celu służą specjalne irygatory. Co pół roku wymagane są zabiegi profesjonalnej higienizacji w gabinecie, chyba, że lekarz zaleci inaczej. Raz w roku zalecane jest zdjęcie kontrolne rtg w celu wykluczenia procesów zapalnych przy implancie.
Na czym polega leczenie biofunkcjonalne?

Niewłaściwie funkcjonujący układ żucia może dawać mniej lub bardziej uchwytne dla pacjenta objawy. Są one uzależnione od stopnia nieprawidłowości oraz od zdolności adaptacyjnych organizmu. Najczęstszymi są m.in. starcie zębów, postrzępione szkliwo, pęknięcia szkliwa lub zębów, wypadanie wypełnień, obsuwanie się dziąseł (recesje), ubytki przyszyjkowe, czasem współistniejące bóle mięśniowe okolicy głowy i szyi, bóle lub napięcie w okolicy stawów skroniowo-żuchwowych, klikanie lub przeskakiwanie w stawach oraz napięciowe bóle głowy i szyi. Leczenie biofunkcjonalne pozwala wyeliminować wyżej wymienione objawy i przywrócić równowagę i właściwe funkcjonowanie całemu układowi żucia. Dedykowane jest również pacjentom bezobjawowym u których konwencjonalne leczenie mogłoby utrwalić lub pogłębić istniejące nieprawidłowości.

Co to są cyfrowe rekonstrukcje zębów?

W AlligoDent stosujemy cyfrowe rekonstrukcje zębów (inlay, onlay, korony, mosty). Po opracowaniu zęba w jamie ustnej wykonywany jest cyfrowy skan, a nie klasyczny wycisk. Skan wysyłany jest do laboratorium protetycznego, gdzie cyfrowo projektowane jest dane uzupełnienie protetyczne (korona, most, licówka itp.). Gotowe uzupełnienie jest frezowane i odsyłane do naszego gabinetu. Dzięki własnej frezarce możemy również przygotować uzupełnienie na miejscu, na podstawie przesłanego z laboratorium pliku z projektem.

Dlaczego stosujemy cyfrowe rekonstrukcje zębów?

Cyfrowe rekonstrukcje umożliwiają precyzyjną odbudowę anatomiczną zęba oraz zastosowanie nowoczesnych materiałów o lepszych parametrach chemiczno-fizycznych. Skracają również czas wykonania uzupełnienia protetycznego.

Wszystko co musisz wiedzieć o zabiegu usuwania ósemek

Zęby mądrości pojawiają się w jamie ustnej jako ostatnie. Z tego względu bardzo często brakuje na nie miejsca i nie mogą się prawidłowo ustawić. Dotyczy to szczególnie pacjentów ze stosunkowo krótkimi łukami zębowymi. Częściowo lub całkowicie zatrzymane ósemki mogą dawać różne dolegliwości. Najczęstsze objawy zgłaszane przez pacjentów to wrażenie ucisku, ból, okresowe stany zapalne z obrzękami w tej okolicy. Zatrzymane zęby mądrości mogą być przyczyną groźniejszych jednostek chorobowych takich jak torbiel zawiązkowa, czy ropień. Każda niefizjologicznie położona ósemka jest patologią i powinna zostać usunięta, o ile nie ma przeciwwskazań do zabiegu. Zgodnie z piśmiennictwem oraz własnym doświadczeniem można stwierdzić, że młode osoby o wiele lepiej tolerują zabieg ekstrakcji i szybciej zdrowieją. Idealny czas na pozbycie się trzecich trzonowców to okres między 16 a 25 rokiem życia.

Przed zabiegiem bezwzględnie konieczne jest wykonanie diagnostyki rentgenowskiej. Złotym standardem współczesnej stomatologii jest badanie CBCT – tomografia stożkowa dająca obraz trójwymiarowy. Jest ona szczególnie przydatna do oceny anatomii ósemki, jej dokładnego położenia w kości oraz stosunku do sąsiednich, ważnych struktur. Zatrzymane zęby mądrości mogą być ustawione w różny sposób. Najczęściej leżą poziomo, zdarzają się sytuacje kiedy ząb jest położony „do góry nogami”. W większości przypadków, aby zabieg był maksymalnie atraumatyczny (czyli delikatny) trzecie trzonowce przecina się na kilka mniejszych elementów i usuwa w częściach. Na trudność zabiegu wpływa wiele czynników, między innymi ilość korzeni, wielkość zęba, gęstość otaczającej kości, głębokość zatrzymania zęba.

W czasie operacji powinny być zachowane wszelkie zasady aseptyki. Jałowe narzędzia, fartuchy, rękawiczki, chusty minimalizują ryzyko infekcji i sprzyjają szybkiemu, niepowikłanemu gojeniu. Zabieg wykonywany jest w silnym znieczuleniu miejscowym, które eliminuje czucie bólu. Pacjent zachowuje świadomość i po wszystkim może prowadzić samochód.

Po zabiegu udzielamy szczegółowych zaleceń oraz przepisujemy niezbędne leki. Często wymagane jest przyjmowanie antybiotyku przez kilka dni. Bardzo ważne jest stosowanie zimnych okładów, które zmniejszają stan zapalny i następczy obrzęk.

Ekstrakcja ósemek może wiązać się z wystąpieniem powikłań. W sąsiedztwie dolnych zębów mądrości przebiega nerw zębodołowy dolny, na który szczególnie musimy uważać. Dlatego tak ważne jest wykonanie dokładnego badania rentgenowskiego, aby móc co do milimetra ocenić operowaną okolicę.

Około 7 dni po zabiegu spotykamy się na wizycie kontrolnej, na której ściągamy szwy i kontrolujemy ranę. Gojenie to proces, który u każdego pacjenta przebiega z różną dynamiką. Zazwyczaj po 7-14 dniach od ekstrakcji dochodzi do wyciszenia dolegliwości i pacjent zapomina o przebytym zabiegu.

Strefa pacjenta
AlligoDent

https://alligodent.pl/wp-content/uploads/2023/07/Q8A9833-1280x854.jpg

Pobierz dokumenty

Poniżej dokumenty do pobrania w formacie PDF.

Kto przetwarza moje dane?

Wypełnienie formularza kontaktowego oznacza przetwarzanie przez AlligoDent – PEŁNA NAZWA I DANE podanych w formularzu danych osobowych w celu przesłania oferty oraz kontaktu w jej sprawie. Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu przesłania oferty oraz kontaktu w jej sprawie.

Karta Praw Pacjenta

1. Pacjent ma prawo do ochrony zdrowia. (art. 68 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483.)

2. Pacjent ma prawo do informacji o przysługujących prawach pacjenta. (art. 11 ust 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016 r. poz. 186) zwanej dalej „ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”)

3. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, opartej na dostępnych metodach i środkach zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, wykonywanych przez lekarzy dentystów i pielęgniarki, z należytą starannością i zgodnie z zasadami etyki zawodowej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń – do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych jawnej procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń. (art. 6 ust. 1 i 2, art. 8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464) zwanej dalej „ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty”; art. 11 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251), zwanej dalej: „ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej”)

4. Pacjent ma prawo do żądania, aby udzielający świadczeń zdrowotnych lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie. Żądanie pacjenta, jak również odmowa spełnienia żądania powinny zostać odnotowane w dokumentacji medycznej. (art. 6 ust. 3 i 5 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

5. Pacjent ma prawo do natychmiastowej pomocy medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pacjenta. (art. 7 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) Pacjenci z ostrym bólem i po urazach są przyjmowani poza kolejnością.

6. Pacjent ma prawo do intymności i poszanowania godności osobistej w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych. (art. 20 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; art. 36 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

7. Pacjent (lub jego przedstawiciel ustawowy) ma prawo do uzyskania przystępnej informacji od lekarza o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach  diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia, rokowaniu. Lekarz może być zwolniony z tego obowiązku na żądanie pacjenta. W sytuacji gdy rokowanie jest niepomyślne dla pacjenta, lekarz może ograniczyć informację o stanie zdrowia i o rokowaniu, jeżeli według oceny lekarza przemawia za tym dobro pacjenta. Lekarz może udzielać powyższych informacji, innym osobom tylko za zgodą pacjenta. (art. 31 ust. 1 – 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; art. 9 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

8. Pacjent ma prawo do wyrażania zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu od lekarza odpowiedniej informacji. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, zgoda pacjenta może być wyrażona ustnie albo nawet poprzez takie jego zachowanie, które w sposób nie budzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom medycznym. (art. 32 ust. 1 i ust. 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; art. 16 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

9. Pacjent ma prawo do wyrażenia w formie pisemnej zgody na zabieg operacyjny albo na zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta. (art. 34 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

10. Pacjent ma prawo do wyrażenia w formie pisemnej zgody (a w przypadku niemożności wyrażenia zgody w powyższej formie, za równoważne uważa się wyrażenie zgody ustnie złożonej w obecności dwóch świadków) na uczestnictwo w eksperymencie medycznym po uprzednim uzyskaniu informacji o celach, sposobach i warunkach przeprowadzenia przedmiotowego eksperymentu, spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie, w każdym jego stadium. W przypadku gdyby natychmiastowe przerwanie eksperymentu mogło spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia jego uczestnika, lekarz obowiązany jest go o tym poinformować. (art. 24, art. 25 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

11. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej na wniosek swój, swego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej. Dokumentacja medyczna może być udostępniona:
a) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
b) poprzez odpłatne sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,
c) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu,
d) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
e) na informatycznym nośniku danych.
(art. 26 i 27 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

12. Pacjent ma prawo do ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz innych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. (art. 27 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922); art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

13. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych przez personel medyczny w związku z wykonywaniem zawodu z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa. (art. 40 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; art. 17 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej; art. 13 i 14 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

14. Pacjent ma prawo do uzyskania od lekarza dentysty informacji o realnej możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w zakładzie opieki zdrowotnej, jeżeli lekarz odmówił udzielenia świadczenia. (art. 38 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

15. Pacjent ma prawo do złożenia skargi na lekarza dentystę do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy właściwej izbie lekarskiej w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz w przypadku naruszenia przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza. (art. 53 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522))

16. Prawo do rejestracji u świadczeniodawcy w szczególności: osobiście, przez osoby trzecie i telefonicznie. (§13 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2015, poz. 1400))

17. Pacjent ma prawo do zgłaszania osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu, działania niepożądanego produktu leczniczego. (art. 12a ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

Szczególne prawa osób małoletnich

Pacjent poniżej 18 roku życia ma prawo do korzystania z większości praw przysługujących osobom dorosłym w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych z uwzględnieniem uprawnień przedstawicieli ustawowych lub opiekunów faktycznych.

1. Pacjentowi, który nie ukończył 16 lat, lekarz udziela informacji w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego i wysłuchuje jego zdania. (art. 31 ust. 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

2. Pacjentowi, który ukończył 16 lat, lekarz ma obowiązek udzielić przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. (art. 31 ust. 1 i ust. 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

3. Pacjent, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza. W przypadku osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej zgodę wyraża przedstawiciel ustawowy tej osoby. Jeżeli osoba taka jest w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć opinię w sprawie badania, konieczne jest ponadto uzyskanie zgody tej osoby. (art. 17 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; art. 32 ust 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

4. W zastępstwie pacjenta małoletniego (powyżej 16 roku życia – w przypadku braku decyzji, a poniżej 16 roku życia – w każdym przypadku), pacjenta całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych, zgodę taką ma prawo wyrazić jego przedstawiciel ustawowy (tzw. „zgoda zastępcza”). W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu do badania, może wykonać opiekun faktyczny. (art. 17 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

5. Pacjent, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego. (art. 17 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

6. W przypadku zastosowania zabiegu operacyjnego albo metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta, w stosunku do pacjenta, który ukończył 16 lat, wymagana jest również (obok zgody przedstawiciela ustawowego) jego zgoda udzielona w formie pisemnej (34 ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

7. Udział małoletniego oraz osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej w eksperymencie medycznym jest dopuszczalny tylko za pisemną zgodą jego przedstawiciela ustawowego. Jeżeli pacjent ukończył 16 lat bądź też nie ukończył 16 lat, jest całkowicie ubezwłasnowolniony, ale jest w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć opinię w sprawie swego uczestnictwa w eksperymencie, konieczna jest także jego pisemna zgoda. (art. 25 ust. 2 i 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

8. W celu zminimalizowania bólu i dyskomfortu w trakcie trwania badania klinicznego, przysługuje prawo do zapewnienia udziału w przedmiotowym badaniu, personelu posiadającego wiedzę i umiejętności w zakresie postępowania z małoletnimi oraz zastosowania metod służących minimalizacji dyskomfortu związanego z wykonywanym badaniem. (§ 23 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia badań klinicznych z udziałem małoletnich (Dz. U. Nr 104, poz. 1108))

W każdej sytuacji, gdy uważasz, że Twoje prawa są niewłaściwie realizowane skontaktuj się z Rzecznikiem
Praw Pacjenta:
Ogólnopolska bezpłatna infolinia Biuro Rzecznika Praw Pacjenta: 800 190 590
(z telefonów stacjonarnych i komórkowych)
czynne pn.–pt. 8:00–18:00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
kancelaria@rpp.gov.pl
tel: (22) 532 – 82 – 50
fax: (22) 506 – 50 – 64

Warunki gwarancji

W trosce o Państwa zdrowie dokładamy wszelkich starań i w pełni odpowiadamy za jakość wykonanych przez nas uzupełnień protetycznych I wypełnień kompozytowych udzielając na nie dwuletniej gwarancji na terenie Polski. Gwarancja obejmuje ewentualne wady czy uszkodzenia, które w razie ich zaistnienia usuniemy niezwłocznie.

Warunkiem zachowania gwarancji jest obowiązkowe badanie kontrolne wraz z konieczną higienizacją przeprowadzane co 6 miesięcy.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień naszego Pacjenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Czas trwania gwarancji liczony jest od dnia wykonania pracy a obejmuje:

 • stałe uzupełnienia protetyczne (korony, mosty),
 • licówki wkłady i nakłady,
 • protezy ruchome,
 • odbudowy i wypełnienia kompozytowe.

Gwarancja nie obejmuje:

 • prac tymczasowych i koron tymczasowych,
 • prac, przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji, lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta,
 • protez natychmiastowych osadzonych bezpośrednio po usunięciu zębów wymagających po pewnym czasie podścielenia lub wymiany,
 • sytuacji, gdy bezpośrednio po wypełnieniu zęba okazuje się konieczne przeprowadzenie leczenia kanałowego, wtedy wypełnienie wykonywane jest ponownie w ramach gwarancji, natomiast Pacjent ponosi koszty leczenia kanałowego,
 • kompozytowych wypełnień ubytków przyszyjkowych.

Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku:

 • występowania szkodliwych nawyków – parafunkcji (np.bruksizmu), braków zębowych lub wad zgryzu powodujących nadmierne przeciążnie zębów, przyzębia, stawów i mięśni,
 • nieprzestrzegania terminów zalecanych wizyt kontrolnych,
 • nie zakończenia rekonstrukcji zgryzu polegającej na uzupełnieniu braków I przywróceniu stabilnej okluzji,
 • niedostatecznej higieny jamy ustnej i braku przestrzegania zaleceń, lekarza dotyczących postępowania z uzupełnieniem protetycznym,
 • nieszczęśliwych wypadków,
 • naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu,
 • istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żucia (np. cukrzyca, padaczka, osteoporoza, stan po napromienianiu i terapii cytostatykami).
Polityka plików "cookies"

AlligoDent wykorzystuje pliki cookie. Są to tymczasowe małe pliki tekstowe umieszczone na komputerze, tablecie lub telefonie.

Cookies są wykorzystywane przez prawie każdą stronę internetową na świecie. Dzięki cookies nie muszą Państwo za każdym razem podawać tych samych danych, a Państwa koszyk jest zapamiętywany. Używamy również plików cookie, aby sprawdzić, gdzie możemy poprawić naszą stronę, tak aby Państwo, jako użytkownicy, mieli optymalne doświadczenie zakupowe. Pliki cookies wykorzystywane są również do celów marketingowych.

Akceptacja plików cookie
Aby strona internetowa mogła optymalnie funkcjonować, muszą Państwo zaakceptować pliki cookie. Przy pierwszej wizycie na stronie internetowej zostaną Państwo poproszeni o zaakceptowanie plików cookie, wystarczy zrobić to tylko raz i będą one zapamiętane przez 90 dni.


Odrzucenie plików cookie
Strona działa również bez akceptacji plików cookie, jednak nie w sposób optymalny. Jeżeli chcą Państwo korzystać ze strony w ten sposób, powinni Państwo po prostu pozostawić otwarte powiadomienie o plikach cookie podczas korzystania ze strony.

AlligoDent

Jesteś w dobrych rękach!

Certyfikaty
Social Media AlligoDent

Nowoczesna klinika dentystyczna w samym sercu Poznania.